Evidens for IPS-metoden

Metoden er forholdsvis ny i Danmark, men allerede nu er der opnået imponerende resultater. IPS er en amerikansk metode, som er blevet afprøvet i mere end 20 forsøg i USA, Europa, Australien og Asien. Alle studier viser konsekvent, at IPS er mere effektiv end andre traditionelle metoder.

Hos IPSCenter Danmark har vi praktisk erfaring med metoden fra det danske forskningsprojekt om IPS og fra vores egne IPS-forløb, som mere end 200 kandidater har deltaget på. Vores tal viser, at omkring 60 procent når deres mål om enten job eller uddannelse. Dette tal er mere end dobbelt så højt som andre anvendte beskæftigelsesmetoder i Danmark.

Dansk forskningsprojekt: IPS er mere effektiv

STAR og Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde den 21. december 2018 forskningsrapporten fra IPS-projektet 'Inklusion', hvor IPS-metoden er afprøvet på det danske arbejdsmarked.

Projekt Inklusion viser positive resultater af en virksomhedsrettet indsats efter IPS-metoden for borgere med svære psykiske lidelser.

Hovedkonklusionerne i evalueringen af Projekt Inklusion viser, at metoden er mere effektiv end en traditionel jobcenterindsats, ligesom deltagerne i IPS-indsatsen er mere tilfredse med den indsats, de har modtaget.

Med hjælp fra en mentor har 59,5 procent af deltagerne i forskningsprojektets IPS-indsatser over en periode på 18 måneder opnået at komme i job eller uddannelse. Det er næsten 30 procent mere end i kontrolgruppen, hvor det kun er 46,5 procent.

På baggrund af resultaterne i forskningsrapporten siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse: "Det er vigtige resultater. Job først-tilgangen er ikke bare vigtig. Den er vejen frem. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at vi her har med en gruppe mennesker at gøre, der har en svær psykisk lidelse. Jeg vil derfor tage initiativ til, at viden og konkrete erfaringer med IPS-indsatsen udbredes til hele landet."

Carsten Kock-udvalget og KORA

I 2013 blev der af Beskæftigelsesministeriet nedsat en ekspertgruppe med Carsten Koch i spidsen til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats. I rapporten 'Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet' fra marts 2015 nævnes IPS-metoden i flere passager. Der står et sted: "For personer med svære psykiske lidelser findes der stærk evidens for, at virksomhedsrettede indsatser i form af IPS har positive effekter – IPS indeholder en virksomhedsrettet aktivering i kombination med psykiatrisk behandling og mentorstøtte."

Sidst i rapporten anbefaler ekspertgruppen blandt andet følgende initiativ under overskriften 'Kvalitet og fælles fokus på tværs af forvaltninger': "Kommunernes adgang til viden og inspiration om helhedsorienterede, tværfaglige indsatspakker, styrkes i de tilfælde, hvor der er evidens for, at de har en positiv effekt i forhold til at få borgeren i job eller uddannelse. Et eksempel herpå kunne være en indsatspakke, der omhandler Individuel Placering og Støtte-indsatsen (IPS)."

Samtidig viser rapporten, at der kan være god økonomi i at hjælpe målgruppen af mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed i beskæftigelse eller uddannelse.

Evidens fra forskning og virkelighed

Forskningen på området viser, at der er tre gange så stor sandsynlighed for, at mennesker får ordinære deltids- eller fuldtidsjobs, når de deltager i IPS-tilbud frem for andre beskæftigelsesindsatser. Og det viser vores erfaring med metoden også.

For landets jobcentre kan det være en udfordring at tilbyde den rette beskæftigelsesstøtte til mennesker med psykiske diagnoser eller som er psykisk sårbare. Det kræver ofte en individuel, håndholdt og tværfaglig indsats at hjælpe denne gruppe mennesker – en indsats som det i et travlt jobcenter kan være vanskeligt at honorere.

Det betyder, at denne gruppe af mennesker ofte opholder sig langt længere tid på offentlig forsørgelse, end det er nødvendigt. Måske har man forsøgt forskellige tiltag eller indsatser som fx optræning, deltagelse netværksgrupper eller mere eller mindre målrettede virksomhedspraktikker med det resultat, at borgerne i lange perioder godt nok deltager i indsatser, men ikke rigtigt får mulighed for at komme ud af offentlig forsørgelse.

Det er selvsagt en økonomisk belastning, ikke blot for det enkelte jobcenter, men for samfundet som helhed. Lægger man i tillæg dertil vores viden om, at 70 procent af ledige med psykiske diagnoser ønsker sig et arbejde eller en uddannelse, så er det måske tiden til at gå nye veje.

Vil du høre mere om IPSCenter Danmarks IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk