IPS Generation 3™ får langt flere med


Fremtidens IPS er en nytænkt effektiv beskæftigelsesindsats, som vi kalder IPS Generation 3™. Den er velegnet til flere målgrupper, og konceptet er uafhængigt af den enkelte kommunes eksisterende IPS- og beskæftigelsesindsatser. IPS Generation 3™ er et supplerende effektivt tilbud til kommunens borgere, som centreres omkring Supported Employment (SE). SE er et effektivt evidensbaseret redskab, hvor der anvendes de mest virksomme IPS-komponenter. Det sikrer, at endnu flere borgere kan finde ordinær beskæftigelse eller starte uddannelse. IPSCenter Danmark udbyder Generation 3 til alle landets jobcentre.

Læs mereSe forløb

IPS Generation 3™ som Supported Employment er et redskab til at få flere i arbejde og uddannelse

Der ligger et stort potentiale i at videreudvikle IPS-tankegangen, og vi ser, at den videreudviklede metode kan bidrage til selvforsørgelse for mange flere ledige.

Supported Employment (SE) er overskriften for den individuelt støttende, håndholdte og beskæftigelsesrettede indsats, der tilbydes mennesker med funktionsnedsættelser og behov for netop individuel støtte for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

IPS Generation 3™ henvender sig til en bredere målgruppe. Funktionsnedsættelse er centralt, men der pågår ikke psykiatrisk behandling, som det er et kriterie i de hidtidige IPS-forløb. Vi ved, at 60% fastholdes i job efter endt IPS-forløb, hvilket er væsentligt højere end gennemsnittet for andre indsatser. Derfor giver det mening at anvende de mest virksomme komponenter til en bredere målgruppe. Navnet er IPS Generation 3™.

Har du en potentiel kandidat? Kontakt os her

IPS Generation 3™:
Hvem egner forløbet sig til?

Fællesnævneren for alle disse mennesker er funktionsnedsættelse; behov for individuel støtte, anvendelse af metodens redskaber, og at jobbet skabes til dem. Egnede kandidater kan have udfordringer såsom:

  • Stress
  • Angst eller depression
  • Misbrugsproblematikker
  • Udviklingsforstyrrelse (autismespektret)
  • Fysiske handicaps
  • Kognitive begrænsninger
  • Social og arbejdsmæssig udsathed
Har du en potentiel kandidat? Kontakt os her

Sådan foregår et IPS Generation 3™ forløb

IPS Generation 3™ er opbygget på samme måde som vores andre IPS-forløb, og den er funderet på metodens tilgange og manualer. Med Supported Employment som værktøj, er samarbejdet mellem borger og konsulent en central drivkraft i at indfri borgerens drøm om arbejde eller uddannelse.

Gennem kontakt mellem borger og konsulent motiveres der hurtigt til beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig igangsættes et andet centralt omdrejningspunkt, Job Development (da. Job Udvikling), der handler om at finde det helt rigtige jobmatch baseret på borgerens præferencer og kompetencer, og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Målet er beskæftigelse, og vi tror på, at de borgere, der vil arbejde, også fortjener at få løn for det.

Et IPS GEN3-forløb afvikles i moduler af 13 uger med mulighed for forlængelse. Eftersom kandidaternes forudsætninger er vidt forskellige, kan deres situation, muligheder og forløb variere meget. Typisk oprettes en gruppe på minimum 20 kandidater i samme kommune, hvor der tilkobles en fast IPS-konsulent til opgaven. Tidsanvendelsen pr. kandidat er ved et Generation 3 forløb en smule lavere end ved et traditionelt IPS-forløb, da der ikke er indberegnet tid til psykiatrisk samarbejde. Prisen for forløbene er dermed lavere end ved almindelige IPS-forløb.

Egnede kandidater til IPS Generation 3™ forløb udvælges af kommunen selv, men det skal tilsikres, at kandidaterne ikke bør være visiteret til andre og mere omfattende IPS-indsatser. Læs mere her om IPS Basis og IPS Ung.

Fase 1

#1: Kortlægning af mål, drømme og plan


I de første uger arbejder IPS-konsulenten, IPS-teamet og kandidaten med en kortlægning af en klar og ambitiøs plan til kandidatens fremtid på arbejdsmarkedet. Vi udarbejder en karriereprofil og jobsøgningsplan, udforsker mål og drømme, kortlægger job og uddannelsesmål og foretager virksomhedsbesøg, der kan medvirke til at realisere ovenstående.

Samarbejdet foregår på samtaleniveau og IPS-konsulenten tager afsæt i den motiverende- og reflekterende samtale, aktiv lytning og altid med empowerment som omdrejningspunkt. Hvis borgeren hurtigt formulerer et jobønske, afdækker vi med det samme potentialet for et match.

Fase 2

#2: Jobudvikling og etablering af evt. praktik


Samarbejdet er målrettet mod beskæftigelse og eventuelle virksomhedspraktikker, hvis kandidaten har behov for at træne kompetencer. Der arbejdes efter principperne i jobudvikling, der er en særlig disciplin i IPS-metoden. Der arbejdes målrettet med jobsøgningsplanen, og der er en dialog med arbejdsgivere om i samarbejde at ”jobudvikle” jobbet til kandidaten, snarere end omvendt. Sideløbende mødes kandidaten og IPS-konsulenten ugentligt og afstemmer den jobsøgningsplan, der arbejdes efter. Den første virksomhedspraktik eller beskæftigelse realiseres, og jobstøtteplanen tydeliggør, hvor arbejdsgiver og IPS-konsulent skal levere støtte under beskæftigelsen.

Fase 3

#3: Støtte i det nye arbejdsliv


Løntimer eller hybridpraktik er opnået og tiden bruges til opfølgningsmøder og drøftelser med kandidaten og arbejdsgiveren om det ”nye jobliv” og med de udfordringer og succeser, vedkommende oplever. Jobstøtteplanen understøtter og udvikler beskæftigelsen, og der er fokus på udvikling i arbejdstid og opgaver, løntimer, støttebehov mv.

Indsatsen er fortsat håndholdt, og det er vigtigt i denne fase at være særligt opmærksom og lave kontinuerlig tæt opfølgning på plan og udvikling og levere nødvendige støtte, så jobbet eller uddannelsen, også på sigt, sikrer selvforsørgelse.

Fase 4

#4: Fastholdelse og sparring


Denne fase har karakter af efterværn, hvor fokus er på at gøre beskæftigelsen varig for kandidaten. Når en kandidat er matchet med en arbejdsplads, og er begyndt at arbejde, er det altid forskelligt, hvordan det forløber, og hvilke forhindringer, der kan opstå. Efterværnet har til formål at skabe kontinuitet for kandidaten, og for nogle kandidater er det måske først i denne periode, at de har fundet indre styrke og tro på, at det lykkes for dem at bestride et job.

Her er det vigtigt, at indsatsen fortsættes, og at troen på kandidatens målsætning bestyrkes.

I tvivl om IPS Generation 3™ er det rette match?

Hvis du skal visitere en borger, eller er pårørende eller selv egnet kandidat til et forløb, og er nysgerrig på at vide mere, så glæder vi os til at høre fra dig, så vi sammen kan igangsætte vejen til varig beskæftigelse eller uddannelse.

Kontakt os for mere info

Om IPSCenter Danmark

Vi er ansvarlige for IPS-forløb i en stor del af landets kommuner og har i dag gennemført mere end 800 individuelle forløb. Vi har hjulpet mange psykisk sårbare mennesker ud på arbejdsmarkedet, eller ind på drømmeuddannelsen.

IPS står for Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte og vi tror på, at kandidaten selv bedst ved, hvad de drømmer om, og denne drøm støtter vi.

Støtten i IPS er individuel, og vi tager udgangspunkt i kandidatens valg, ønsker og behov. Fokus ligger på de individuelle styrker og ressourcer hos den enkelte kandidat.
Læs mere om IPS metoden her.

Læs mere om os her

Sådan starter et IPS Generation 3™ forløb


Kandidater kan både blive henvist enkeltvis fra jobcentret eller via en samarbejdsaftale, eller ved at rette henvendelse til IPSCenter Danmark.

Varighed og pris


Vi tilpasser prisen efter antal ønskede kandidater i forløb, så kontakt os for et uforpligtende tilbud. For særlig udvidet indsats med fx psykologhjælp kan du læse mere under forløbet særligt for unge IPS Ung.

Kontakt os for yderligere information

Du kan altid kontakte os på tlf. 51 90 56 06, eller skrive til os via nedenstående kontaktformular ved tvivl eller spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig til at finde den rigtige, individuelle løsning.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular