Skræddersyet IPS-indsats for psykisk sårbare unge, der ikke er i uddannelse eller job

IPSCenter Danmark har udviklet et særligt tilrettelagt forløb for psykisk sårbare unge, der står uden uddannelse og job – vi kalder indsatsen IPS Ung. Målet er, at den unge gennem individuel støtte, netværk med andre unge, arbejdsforløb på virksomheder og løbende karrierevejledning, finder retning og starter i uddannelse eller job.

De primære elementer i IPS Ung:

IPS-metodens 8 principper
IPS UNG er forankret i de 8 principper, der sætter rammen for IPS-metoden. Der er et stærkt og vedvarende fokus på at gå de unges vej, hvor de unges ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde, er det, der former indsatsen. Det er de unges styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller mistrivsel. Den unge får individuel støtte fra en IPS-konsulent.

Udvikler de unges arbejdsidentitet gennem virksomhedsforløb
For mange udsatte unge, der kæmper med psykiske lidelser, er det svært at vælge uddannelse og job. En del har nederlag med i rygsækken fra skolen og ingen erfaringer med at arbejde. Opbygningen af arbejdsidentitet er derfor et vigtigt skridt på vejen til at finde retning mod uddannelse og job. De unge matches med en virksomhed og starter hurtigt i et arbejdsforløb.

Faciliterer netværk mellem de unge
IPS UNG tilbyder de unge at deltage i en netværksgruppe. I en ugentlig session faciliteret af IPS-konsulenten samles 7-9 unge i en netværksgruppe for at bygge relationer, støtte hinanden og udveksle erfaringer fra deres virksomhedsforløb. Netværksgruppen tilbyder de unge et fællesskab og et fast holdepunkt, og er med til at bygge relationer mellem de unge.

Støtte til at håndtere psykiske symptomer
En uddannet IPS-konsulent arbejder med 15-17 unge. IPS-konsulenten har kontakt med de unge hver uge, og en del af støtten retter sig mod at bygge en tæt relation til de unge og give dem støtte til at mestre hverdagen og håndtere deres psykiske symptomer. IPS-konsulenten koordinerer samarbejdet med det psykiatriske behandlingssystem og sikrer, at den unge får den nødvendige behandling, når behovet opstår.

Vejledning om uddannelse og karrieremuligheder
En del af de unge skal have en kompetencegivende uddannelse, derfor er afsøgning af erhvervsinteresser og uddannelsesmuligheder en integreret del af IPS UNG. Der er et tæt samarbejde mellem IPS-konsulenten og den unges vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Flere end 75.000 unge i aldersgruppen 18-29 år er ikke i gang med en uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De er parkeret på offentlig forsørgelse og udover ledighed kæmper en stor andel af de unge med psykiske udfordringer. Vi ønsker at bruge IPS-metodens evidensbaserede tilgange og værktøjer, sammensat med andre virksomme elementer, til at hjælpe flere psykisk sårbare unge med at finde fodfæste i arbejdslivet.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om IPS Ung, så giv vores udviklingschef, Ulrik Lund-Sørensen, et ring på tlf. 51902734 eller skriv på ulrik@ipscenterdanmark.dk.


Forskningsprojekt begrænser markedsmuligheder

Af Morten Jung, markedschef hos Dansk Erhverv og Lars Olaf Nielsen, direktør hos IPSCenter Danmark.

Men det nye forskningsprojekt under Region Hovedstaden, kaldet CORE, underminerer efter vores opfattelse imidlertid markedsgrundlaget for vores forretning. Med støtte fra TrygFonden har CORE til formål at undersøge effekterne af IPS-indsatsen, og forskningsenheden laver ydermere en landsdækkende udrulning af IPS. Her tilbydes kommunerne vederlagsfri konsulentydelser, der svarer til den ydelse, som IPSCenter Danmark leverer.

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi hos både Dansk Erhverv og IPSCenter Danmark hilser den fortsatte forskning på IPS-området velkommen, og intentionerne bag COREs projekt er både rigtige og gode. Men samtidig undrer vi os også over det vederlagsfrie konsulentarbejde i forbindelse med udrulningen.

Juridiske panderynker

Vores undren er vi ikke alene om at have. Rikke Søgaard Berth, der er partner og specialist i offentlig ret hos advokatfirmaet Horten, har tidligere udtalt sig om det pågældende forskningsprojekt.

Hun sagde dengang:

– Efter min vurdering er der tale om ulige konkurrence, når regionen stiller ydelser gratis til rådighed, som private virksomheder lever af at sælge. Ingen kan konkurrere med noget, der er gratis, og når der hertil lægges, at der er et velfungerende marked for IPS-ydelsen, så giver det i hvert fald anledning til juridiske panderynker, at regionen kaster sig ind i indsatsen. Det er urimeligt for virksomhederne, at der ikke er klare regler om det. I relation til sagen er det vigtigt, at de offentlige spillere fastsætter prisen på varer og ydelser konkurrenceneutralt. Det skal sikre en lige og fair konkurrence mellem private og offentlige aktører på de kommercielle markeder.

Konkurrenceforvridende situation

Hos Dansk Erhverv mener vi, at den konkurrenceforvridende situation, som IPSCenter Danmark er havnet i, ikke er et særsyn.

Noget af det, vi savner, er en klageinstans, for det er helt åbenlyst, at der er tale om en konkurrenceforvridende situation. Det er meget uheldigt, at det offentlige kan underbyde det private marked på denne måde. Men det er også et billede på en uhensigtsmæssig udvikling, hvor det offentlige i stigende grad lukker sig om sig selv og hjemtager opgaver, hvilket også afspejles i det faldende antal konkurrenceudsættelser.

Løsningen er dialog og klare regler

Foruden klageinstansen ser vi dialog og åbenhed som en klar løsningsmodel til problemstillingen. På den måde vil kvaliteten af forskningsprojekterne stige. Årsagen er, at de private aktører besidder en stor specialviden og andre kompetencer, som i langt de fleste tilfælde kan bidrage positivt til projektet og – i det her tilfælde – hjælpe til, at endnu flere psykisk sårbare kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og derved få en forbedret tilværelse.

Hos Dansk Erhverv og IPSCenter Danmark har vi derfor også løbende opfordret til samarbejde og drøftet en mulig opgaveafgrænsning med CORE. Vi har således blandt andet tilbudt at implementere projektet i kommunerne samt at formidle effektinformationer. Disse bestræbelser på at etablere et samarbejde har desværre været uden resultat.


IPS skaber resultater for mennesker og gavner samfundsøkonomien

Thomas lider af svær depression og angst og efter en lang årrække på kontanthjælp, sygedagpenge og gentagne ressourceforløb, havde han næsten opgivet drømmen om at vende tilbage til arbejdslivet. I sommeren 2019 begyndte Thomas i et forløb hos IPSCenter Danmark, og efter 18 måneder med intensiv støtte og vejledning fra IPS-konsulenten, og virksomhedsrettede aktiviteter, begyndte Thomas i januar 2021 i et 15 timers lønnet job i en virksomhed.

IPS skaber bedre livskvalitet og større tilknytning til arbejdsmarkedet for mennesker med psykisk sårbarhed og der er samtidig store samfundsøkonomiske gevinster at hente, når IPS implementeres med høj kvalitet. Den potentielle samfundsøkonomiske gevinst er dokumenteret i en ny økonomisk analyse. Beregningen på den samfundsøkonomiske gevinst viser en gennemsnitlig besparelse på 72.000 kr. pr. person sammenlignet med normalindsatsen. (https://ipscenterdanmark.dk/media/nolbunrv/sundhedsoekonomisk-analyse-ips-og-ips-ma.pdf)

I forbindelse med offentliggørelsen af den økonomiske analyse udtaler Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard:

” For det første skal borgere tilbydes den indsats (red., IPS), som giver dem størst mulig livskvalitet og mulighed for at være en del af det arbejdende fællesskab. For det andet er det jo billigere for kommuner, regioner og bedre rent samfundsøkonomisk.” 

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/02/beskaeftigelsesrettet-indsats-hjaelper-ledige-med-psykiske-lidelser-og-kan-give-en-samfundsoekonomisk-milliongevinst


IPSCenter Danmark indgår partnerskab med Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfoind

Med et ønske om at udbrede IPS-indsatsen til flere kommuner, mennesker og virksomheder, har IPSCenter Danmark indgået et partnerskab med Den Sociale Kapitalfond. Den Sociale Kapitalfond har som mission at investere kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Det er målet for Den Sociale Kapitalfond at udvikle nye former for sociale investeringer, finansiere implementering af virksomme indsatser, og udbrede de bedste af dem i stor skala.

IPSCenter Danmark og Den Sociale Kapitalfond har som fælles mission at skalere IPS-indsatser, i samarbejde med interesserede kommuner, med det mål at bidrage til såvel den sociale som den økonomiske bundlinje. Vi er i øjeblikket i dialog med en række kommuner om at indgå i et samarbejde, hvor implementeringen af IPS finansieres af midler fra Den Sociale Kapitalfond, med IPSCenter Danmark som leverandør af IPS-indsatsen.

Jannik Tharben Buchholz, der er ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, udtaler om partnerskabet:
” Vi ser et stort potentiale i at skalere virksomme indsatser, der har stor gavn for danske borgere, hvilket både skaber et socialt og samfundsøkonomisk afkast. IPSCenter Danmark har igennem de seneste år vist, at de formår både at skabe gode resultater, men også at knytte et stærkt samarbejde med kommunen. Samarbejdet med kommunen er vigtigt for os, da vi ønsker at skabe noget bæredygtigt, som lever videre efter vores investering er endt.”

Hvis du vil vide mere om IPS og høre nærmere om samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond så ring på 51905606 eller læs mere på www.ipscenterdanmark.dk